POLITYKA Prywatności.
Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) – zwane dalej RODO) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników
jest
UROVO POLAND S.A.
Adres: 40-008 Katowice, Warszawska 40/2a
e-mail: office@urovo.eu

Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

NIP: 9542809205, Regon:
369227172, KRS: 38471996600000


Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych
1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie
dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w
zakresie i celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda
niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich
przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację
uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO. Użytkownik ma
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania
ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub
ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych – w tym celu można
skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub
proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania
wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. ADMINISTRATOR może
odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez
obowiązujące przepisy, w szczególności, jeżeli Użytkownik nie uregulował
wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.
3. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania,
zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem oraz
zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej
opisanej w REGULAMINIE.
4. Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe (w formie
„newsletter”), jeśli wyrazi na to zgodę. Użytkownik może w każdej chwili
zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.
5. Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych.
Dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten
systematycznie był coraz wyższy.
6. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko za
zgodą Użytkownika w przypadkach opisanych w REGULAMINIE.
7. W celu realizacji umowy i dostarczenia zamówionych produktów oraz przesłania
korespondencji do klienta dane mogą być przekazane: Poczcie Polskiej lub wybranej
firmie kurierskiej.
8. Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produktów konieczne jest podanie
następujących danych osobowych KLIENTA: nazwisko i imię; adres do wysyłki
produktów; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; w przypadku firmy
dodatkowo NIP.
9. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy:
– po tym okresie są usuwane.
o – dokumenty sprzedaży – przez okres wymagany przepisami o księgowości,
o – dane adresowe – do czasu wygaśnięcia okresu rękojmi lub gwarancji –
zaleznie od tego, który jest dłuższy;
o – adres e-mail wykorzystywany do rozsyłania biuletynu informacyjnego – przez
okres ważności zgody użytkownika; zgoda może być cofnięta w każdej chwili.
10. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego
danych osobowych przez ADMINISTRATORA.

Polityka dotycząca wykorzystania cookies
Niniejsza Polityka określa zasady tworzenia, przechowywania i dostępu do informacji na
urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies w celu zrealizowania drogą
elektroniczną usług żądanych przez Użytkownika.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administrator w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tworzy i przechowuje
tymczasowe pliki i uzyskuje dostęp do wybranych informacji w urządzeniach
Użytkownika.
2. Cookies – oznacza dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i
przechowywane na urządzeniach Użytkownika, które są wykorzystywane w językach
programowania do sprawniejszej komunikacji serwisu internetowego i użytkownika.
3. Pliki Cookies tworzone na urządzeniach użytkownika mogą pochodzić zarówno z
systemu Administratora (t.zw. Cookies własne) jak i też z zewnętrznych programów
nadzorujących komunikację w internecie (t.zw. Cookies zewnętrzne np. pochodzące z
serwisów Google i innych).
4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do
swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu
będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
II. Cele stosowania cookies
1. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych w celu
zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają
one bardzo szerokie zastosowanie, pomagają dostosować zawartość strony ustawień w
komputerze odbiorcy, zapamiętują preferowany wygląd strony, np. ustawiony rozmiar
czcionki, zapewniają wykonanie przez użytkownika kilku etapowych czynności (np.
dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie internetowym). Ciasteczka mogą też
być wykorzystywane do dopasowania wyświetlanych reklam do zainteresowań
odwiedzających witryny. Można powiedzieć, że technologia „ciasteczek” jest
niezbędna do prawidłowego wyświetlania stron interaktywnych.
2. Oprócz ciasteczek wysyłanych ze strony, z która się łączymy, pliki cookies mogą być
wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy
serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne.
3. Najogólniej możemy podzielić Cookies na dwa typy plików:
o cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają
tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są
wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych
nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
o cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają
tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub
wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia
Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z
Urządzenia Użytkownika.
4. W normalnej sytuacji stosowane Cookies są bezpieczne dla użytkownika. Przy
prawidłowym ich stosowaniu nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń
Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub
oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie
wykorzystywane przez Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z
której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu (jest ograniczony) oraz
przypisaną wartość (klucz).
5. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów email.
6. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez
siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli
użytkownik nie wyłącza możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych
witryn, oznacza to w praktyce, że wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie
w komputerze.
7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych
funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
8. Sposoby opisujące wyłączenie lub zmianę ustawień dla najpopularniejszych
przeglądarek internetowych:
1. Google Chrome – domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają
na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
§ kliknąć w menu „Ustawienia Google Chrome” i wybrać opcję
„Ustawienia”;
§ kliknąć w „Pokaż ustawienia zaawansowane” na dole strony;
§ wybrać opcję „Ustawienia treści” w opcjach „Prywatność”;
§ wybrać żądane ustawienia;
§ aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy
kliknąć w „Zarządzaj wyjątkami” i wybrać własne ustawienia dla
witryn;
§ aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk „Gotowe”.
2. Microsoft Internet Explorer – Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft
Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują
pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności.
Aby zmienić ustawienia należy:
§ kliknąć w menu „Narzędzia” i wybrać „Opcje Internetowe”;
§ wybrać zakładkę „Prywatność”;
§ za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy
blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie
wszystkich cookies).
3. Mozilla Firefox – domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają
na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
§ kliknąć w menu „Narzędzia” (w innych wersjach: kliknąć przycisk
„Firefox”) i wybrać „Opcje”;
§ następnie wybrać zakładkę „Prywatność” i zaznaczyć żądane
ustawienia;
§ aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy
kliknąć w „Wyjątki” i wybrać własne ustawienia dla witryn;
§ zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.
4. Opera – domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na
przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
§ kliknąć w „Preferencje”, wybrać opcję „Zaawansowane”, a następnie
„Ciasteczka”;
§ zaznaczyć żądane ustawienia;
§ aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść
na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem
myszy, wybrać polecenie „Preferencje dla witryn” i przejść do karty
„Ciasteczka” a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;
§ zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.
5. Safari – domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na
przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
§ w menu „Safari” wybrać opcję „Preferencje”;
§ kliknąć ikonę „Prywatność”;
§ zaznaczyć żądane ustawienia;
§ aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy
kliknąć w „Szczegóły” i wybrać własne ustawienia dla witryn.
9. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe
korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w
szczególności wymagających logowania i później zrealizowania na przykład
transakcji zakupu w sklepie internetowym. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje
natomiast braku możliwości przeglądania stron w większości witryn.
10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych
funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
11. Należy zaznaczyć, że technologia Cookies jest wykorzystywana przez hakerów do
infekowania komputerów i wprowadzania złośliwego oprogramowania. Technologia
Cookies, która ma zapewnić prawidłową komunikację z serwerem strony jest w tym
przypadku wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ochronę przed
takim atakiem jak i też innymi formami prób hakerskich powinien zawsze stanowić
przede wszystkim dobry program ochrony antywirusowej.
12. Technologia Cookies jest dzisiaj „solą” internetu – w dobrym znaczeniu. Bez Cookies
wiele stron staje się znacznie uboższe.